INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O DANE PODANE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez naszą organizację jest Stowarzyszenie buildingSMART Polska z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000771687) Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: info@buildingsmart.org.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe
  w celach:
 4. realizacji procesu aplikowania na członka stowarzyszenia, w tym przesłania deklaracji członkowskiej i regulaminu członkostwa;
 5. marketingu bezpośredniego;
 6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
 7. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą;
 8. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego;
 9. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych. Nadto, w wypadku zawarcia umowy, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do właściwego podmiotu:
 10. świadczącego na rzecz administratora danych osobowych usługi związane z rachunkowością;
 11. w celu wykonania przez administratora danych osobowych umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą;
 12. W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi Software
  as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO;
 13. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane;
 14. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
 15. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 16. Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych może być warunkiem do zawarcia lub wykonywania umów, udziału w rekrutacji, jak i uzyskania statutu członkostwa w stowarzyszeniu.