Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (zwanego powszechnie RODO) informujemy, że Stowarzyszenie buildingSMART Polska działa w sposób zgodny z wymogami ochrony przetwarzania danych osobowych określonymi przepisami RODO i innych aktów prawnych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez naszą organizację jest Stowarzyszenie buildingSMART Polska z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000771687) ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: info@buildingsmart.org.pl.

Administrator danych osobowych udziela informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych poszczególnym osobom, których dane są przetwarzane każdorazowo zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO.

W zależności od okoliczności administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO, w następujących celach:

a) podejmowania działań w celu zawarcia umowy, w tym uzyskania statutu członkostwa w stowarzyszeniu;
b) wykonywania zawartej umowy, w tym praw i obowiązków wynikających z bycia członkiem stowarzyszenia;

c) przeprowadzania rekrutacji;

 1. d)  realizacji stosunku pracy;

 2. e)  realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 3. f)  marketingu bezpośredniego.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a w przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych może być warunkiem do zawarcia lub wykonywania umów, udziału w rekrutacji, jak i uzyskania statutu członkostwa w stowarzyszeniu.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O DANE PODANE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez naszą organizację jest Stowarzyszenie buildingSMART Polska z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000771687) Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: info@buildingsmart.org.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe
  w celach:
 4. realizacji procesu aplikowania na członka stowarzyszenia, w tym przesłania deklaracji członkowskiej i regulaminu członkostwa;
 5. marketingu bezpośredniego;
 6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
 7. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą;
 8. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego;
 9. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych. Nadto, w wypadku zawarcia umowy, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do właściwego podmiotu:
 10. świadczącego na rzecz administratora danych osobowych usługi związane z rachunkowością;
 11. w celu wykonania przez administratora danych osobowych umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą;
 12. W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi Software
  as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO;
 13. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane;
 14. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
 15. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 16. Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych może być warunkiem do zawarcia lub wykonywania umów, udziału w rekrutacji, jak i uzyskania statutu członkostwa w stowarzyszeniu.