Otwarte standardy buildingSMART

buildingSMART dąży do międzynarodowego konsensusu pomiędzy uczestnikami budowlanego procesu inwestycyjnego w celu jego optymalizacji i przyspieszania.

dowiedz się więcej o standardach bsi
Standardy bSI opisują szeroki zakres procesów i sposobów wymiany danych, unikalnych dla budownictwa. buildingSMART rozwija cztery główne, otwarte standardy:

Industry Foundation Classes (IFC)

buildingSMART umożliwia usprawnienie wymiany informacji w całym cyklu życia projektu. Rozbijając ogromne ilości danych na części, użytkownicy końcowi mogą łatwiej współpracować, niezależnie od używanej aplikacji.

IFC to ustandaryzowany, cyfrowy opis branży aktywów zbudowanych. Jest to otwarty, międzynarodowy standard (ISO 16739-1: 2018), promujący pluralizm oprogramowania, sprzętu oraz interfejsów. Industry Foundation Classes (IFC) uzyskały certyfikat ISO w 2013 r.

zobacz na stronie iso

Information Delivery Manual (IDM)

Branża aktywów zbudowanych skupia wielu różnych interesariuszy wokół konkretnego projektu. Aby pracować wydajnie, wszyscy uczestnicy powinni wiedzieć kiedy i jakie informacje należy przekazywać. Norma ISO 29481-1: 2010 „Modelowanie informacji o budynku – Podręcznik dostarczania informacji – Część 1: Metodologia i format” została opracowana przez buildingSMART w celu posiadania metodologii do wychwytywania i określania procesów i przepływu informacji podczas cyklu życia obiektu.

zobacz na stronie iso

BIM Collaboration Format (BCF)

Format współpracy BIM (BCF) umożliwia różnym aplikacjom BIM komunikowanie się ze sobą poprzez wykorzystanie modeli IFC, udostępnianym wcześniej współpracownikom projektu. BCF powstał w celu ułatwienia otwartej komunikacji i usprawnienia procesów opartych na IFC, aby łatwiej identyfikować i wymieniać problemy w modelach między narzędziami BIM, omijając zastrzeżone formaty i przepływy pracy.

Model View Definitions (MVD)

MVD jest podzbiorem całego schematu IFC, opisującego wymianę danych dla określonego zastosowania lub przepływu pracy, zawężając zakres w zależności od potrzeb odbiorcy. MVD wymagają określonych wdrożeń przez dostawców oprogramowania, dlatego koncepcja MVD ulegnie zmianie. Standard IFC5 będzie miał charakter modułowy, ze wspólną podstawą. Definicja wymagań dotyczących wymiany zostanie zrealizowana przy użyciu specyfikacji dostarczania informacji IDS.

buildingSMART Data Dictionary (bSDD)

bSDD to usługa online, która zawiera klasyfikacje i ich właściwości, dozwolone wartości, jednostki i tłumaczenia. Baza danych bSDD umożliwia łączenie ze sobą całej zawartości bazy danych. Zapewnia ustandaryzowany przepływ pracy, gwarantujący jakość danych i spójność informacji.